Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

My, DATA-PLAN Bohemia spol. s r.o., společnost založená podle českého práva, se sídlem Horní 133, Prachatice I, 383 01 Prachatice, IČ 45023379, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1274 (dále jen „společnost“, či „naše společnost“) si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů našich klientů a dodavatelů, a proto jsme se rozhodli přijmout tyto obecné zásady ochrany a zpracování osobních údajů (dále jen „Obecné zásady“).
Tyto Obecné zásady se týkají zpracování osobních údajů ve vztahu ke klientům a dodavatelům naší společnosti. Zásady ochrany osobních údajů našich zaměstnanců jsou upraveny ve vnitřních směrnicích naší společnosti.
Naše společnost zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES účinném od 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“) a dalšími právními předpisy upravujícími problematiku ochrany osobních údajů.

1 KONTAKTNÍ ÚDAJE

1.1 Naše společnost Vás tímto informuje o následujících kontaktních údajích:

(a) Doručovací adresa: Horní 133, Prachatice I, 383 01 Prachatice

(b) Telefon: +420 388 310 863

(c) Emailová adresa: info@dataplan.cz

2 ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Naše společnost získává osobní údaje především přímo od subjektů údajů, a to prostřednictvím objednávek a poptávek ze strany subjektů údajů, emailové komunikace, telefonní komunikace, webových stránek, kontaktního formuláře na našich webových stránkách, vizitek, aj. Osobní údaje pak dále získáváme z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.).

3 ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů naší společnosti poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu s naší společností, nebo které naše společnost shromáždila jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění našich zákonných povinností.

4 ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NAŠICH STÁVAJÍCÍCH A BUDOUCÍCH KLIENTŮ

4.1 Abychom mohli zajistit řádné poskytování našich služeb, musíme o našich klientech zpracovávat osobní údaje. Osobní údaje zpracováváme též o těch subjektech údajů, které se našimi klienty ještě nestaly, avšak jakýmkoliv způsobem projevily o využití našich služeb zájem. O těchto subjektech údajů zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:

(a) Jméno a příjmení

(b) kontaktní a/ nebo doručovací adresa

(c) email

(d) telefon

(e) povolání či pracovní pozice

(f) obsah vloženého dotazu ve formuláři na našich webových stránkách.

4.2 Plnění smlouvy o poskytování služeb nebo jiné smlouvy mezi naším klientem a naší společností

(a) Osobní údaje našich klientů zpracováváme primárně za účely souvisejícími s plněním závazků z uzavřené smlouvy o poskytování našich služeb, nebo v souvislosti s prováděním opatření nutných k uzavření takové smlouvy. Zákonným titulem zpracování je v takovém případě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Zpracování Vašich osobních údajů je tedy nutné zejména pro tyto účely:

 • (i) jednání o záměru vstoupit s námi do smluvního vztahu a plnění smluvního vztahu, který vznikl mezi naší společností a Vámi zejména na základě smlouvy, objednávky, poptávky apod.;
 • (ii) zodpovězení Vašeho dotazu, žádosti či jiné připomínky zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře nebo formuláře umístěného na našich webových stránkách;
 • (iii) poskytování dalších služeb a plnění souvisejících s předmětem uzavřeného smluvního vztahu včetně organizace poskytování našich služeb.

(b) Poskytnutí Vašich osobních údajů a jejich následné zpracování za těmito účely je předpokladem nezbytným pro uzavření smlouvy mezi Vámi a naší společností. Neposkytnutí požadovaných osobních údajů z Vaší strany může mít za následek nemožnost plnění smlouvy, a tudíž její neplatnost od počátku.

(c) Předmětné osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a naší společností. V odůvodněných případech může doba zpracování osobních údajů překročit dobu trvání smluvního vztahu, a to zejména z důvodu uplatňování právních nároků naší společnosti z již zaniklých smluv. Naše společnost se zavazuje, že doba zpracování osobních údajů nikdy v tomto případě nepřekročí zákonem stanovenou promlčecí lhůtu 10 let.

4.3 Oprávněné zájmy naší společnosti

(a) Osobní údaje našich klientů zpracováváme též za účely našich oprávněných zájmů šíření obchodních sdělení a přímého marketingu vůči našim stávajícím klientům, dále za účely souvisejícími s optimalizací a zvyšováním kvality námi poskytovaných služeb, stejně jako za účely zabezpečení a zajištění ochrany zdraví a majetku. Zákonným titulem zpracování je v takovém případě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zpracování Vašich osobních údajů je tedy nutné zejména pro tyto účely:

 • (i) oprávněný zájem naší společností, kdy naše společnost může zpracovávat některé kategorie osobních údajů svých minulých a současných klientů pro účely přímého marketingu;
 • (ii) šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telefon) dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti;
 • (iii) zlepšení kvality poskytovaných služeb a případného vývoje nových služeb, př. webové stránky, prodej zboží, apod. K vývoji nových služeb a zlepšování stávajících dochází pomocí zjišťování potřeb a přání uživatelů prostřednictvím telefonních hovorů, dotazníků, analýz na webových stránkách, zájmu o určité služby a texty apod.;
 • (iv) obrana našich právních nároků.

(b) Zpracování předmětných osobních údajů za těmito účely je založeno na našich oprávněných zájmech, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě. V případě jakýchkoliv pochybností ve vztahu k našim oprávněným zájmům máte kdykoliv právo obrátit se na nás s námitkou proti zpracování za podmínek a způsobem uvedeným v těchto Obecných podmínkách.

(c) Předmětné osobní údaje zpracováváme po dobu přiměřenou trvání našeho oprávněného zájmu. Naše společnost se zavazuje, že doba zpracování osobních údajů nikdy v tomto případě nepřekročí dobu 3 let.

4.4 Plnění právních povinností naší společnosti

(a) Naše společnost má povinnost řídit se celým právním řádem ČR, zejména pak zákony v oblasti vyúčtování našich služeb a vedení účetnictví, daňové evidence a dalších. Zákonným titulem zpracování je v takovém případě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Poskytnutí Vašich osobních údajů je tedy v těchto případech zákonným požadavkem. Neposkytnutí požadovaných osobních údajů z Vaší strany může být příslušnými právními předpisy sankcionováno.

(b) Naše společnost má též povinnost předávat Vaše osobní údaje příslušným orgánům státní správy, a to buďto na základě plnění právní povinnosti, nebo na vyžádání. Těmito orgány mohou být např. finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, veřejné zdravotní pojišťovny, soud či další orgány. Předání osobních údajů v takových případech probíhá pouze v režimu stanoveném příslušným právním předpisem nebo rozhodnutím daného orgánu.

(c) Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. V případě zájmu o detailnější informace nás prosím kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

4.5 Váš souhlas se zpracováním osobních údajů

(a) Osobní údaje našich klientů můžeme zpracovávat za účely souvisejícími s marketingem naší společnosti. Zákonným titulem zpracování je v takovém případě čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR. Zpracování Vašich osobních údajů je tedy nutné zejména pro tyto účely:

 • (i) zaslání a distribuce našeho newsletteru či jiných obchodních sdělení;
 • (ii) prezentace naší společnosti na našich webových stránkách;
 • (iii) užití v marketingových a propagačních materiálech v elektronické podobě na našich webových stránkách.

(b) Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje do doby odvolání Vašeho souhlasu, nejdéle po dobu 3 let od jeho udělení v závislosti na konkrétně uděleném souhlasu. Berete na vědomí, že na již vytištěných a distribuovaných fyzických nosičích mohou osobní údaje zůstat i po uplynutí uvedené doby.

5 ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK

5.1 Naše společnost je provozovatelem webových stránek data-plan.cz a winmed.cz. Jako taková musí pro zajištění optimálního fungování těchto webových stránek a jejich optimalizace zpracovávat o jejich návštěvnících následující osobní údaje:

(a) IP adresa;

(b) Soubory cookies;

(c) lokace.

5.2 Oprávněné zájmy naší společnosti

(a) Osobní údaje návštěvníků našich internetových stránek zpracováváme primárně za účely našich oprávněných zájmů na zajištění funkčnosti našich internetových stránek, jejich optimalizaci a průběžné aktualizaci. Zákonným titulem zpracování je v takovém případě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zpracování Vašich osobních údajů je tedy nutné zejména pro tyto účely:

 • (i) zajištění funkčnosti našich webových stránek;
 • (ii) provádění analýz a měření, např.: návštěvnosti, čtenosti, počtu shlédnutých stránek, zařízení, ze kterého přicházíte na naše webové stránky a další. Tyto údaje sbíráme pomocí anonymizovaných dat proto, abychom dokázali nabízet kvalitní obsah, který je pro uživatele relevantní a abychom rozvíjeli služby, o které mají naši uživatelé evidentní zájem;
 • (iii) zlepšení kvality poskytovaných služeb a případného vývoje nových služeb, př. webové stránky, prodej zboží, apod. K vývoji nových služeb a zlepšování stávajících dochází pomocí zjišťování potřeb a přání uživatelů prostřednictvím telefonních hovorů, dotazníků, analýz na webových stránkách, zájmu o určité služby a texty apod.

(b) Zpracování předmětných osobních údajů za těmito účely je založeno na našich oprávněných zájmech, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě. V případě jakýchkoliv pochybností ve vztahu k našim oprávněným zájmům máte kdykoliv právo obrátit se na nás s námitkou proti zpracování za podmínek a způsobem uvedeným v těchto Obecných podmínkách.

(c) Předmětné osobní údaje zpracováváme po dobu přiměřenou trvání našeho oprávněného zájmu. Naše společnost se zavazuje, že doba zpracování osobních údajů nikdy v tomto případě nepřekročí dobu 3 let.

6 ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NAŠICH DODAVATELŮ

6.1 Abychom mohli dostát našim závazkům z uzavřených smluv, zpracovává naše společnost osobní údaje o našich dodavatelích – fyzických osobách, příp. o kontaktních osobách u našich dodavatelů – právnických osob.

6.2 O těchto subjektech údajů zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:

(a) jméno, příjmení

(b) kontaktní a/ nebo doručovací adresa

(c) email

(d) IČ, DIČ

(e) číslo účtu a platební údaje

(f) telefon

(g) pohlaví

(h) profesní historie

(i) údaje o sjednané odměně

(j) poskytnuté služby.

6.3 Plnění smlouvy o poskytování služeb nebo jiné smlouvy mezi naším dodavatelem a naší společností

(a) Osobní údaje našich dodavatelů zpracováváme primárně za účely související s plněním závazků z uzavřené smlouvy, nebo v souvislosti s prováděním opatření nutných k uzavření takové smlouvy. Zákonným titulem zpracování je v takovém případě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Zpracování osobních údajů našich dodavatelů je tedy nutné zejména pro tyto účely:

 • (i) jednání o záměru vstoupit s námi do smluvního vztahu a plnění smluvního vztahu, který vznikl mezi naší společností a dodavatelem zejména na základě smlouvy, objednávky, poptávky apod.;
 • (ii) komunikace s dodavatelem v souvislosti s předmětem uzavřené smlouvy;
 • (iii) poskytování dalších služeb a plnění souvisejících s předmětem uzavřeného smluvního vztahu.

(b) Poskytnutí osobních údajů dodavatele a jejich následné zpracování za těmito účely je předpokladem nezbytným pro uzavření smlouvy mezi dodavatelem a naší společností. Neposkytnutí požadovaných osobních údajů ze strany dodavatele může mít za následek nemožnost plnění smlouvy, a tudíž její neplatnost od počátku.

(c) Předmětné osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi subjektem údajů a naší společností. V odůvodněných případech může doba zpracování osobních údajů překročit dobu trvání smluvního vztahu, a to zejména z důvodu uplatňování právních nároků naší společnosti z již zaniklých smluv. Naše společnost se zavazuje, že doba zpracování osobních údajů nikdy v tomto případě nepřekročí zákonem stanovenou promlčecí lhůtu 10 let.

6.4 Oprávněné zájmy naší společnosti

(a) Osobní údaje našich dodavatelů zpracováváme též za účely našich oprávněných zájmů na zabezpečení a zajištění ochrany zdraví a majetku. Zákonným titulem zpracování je v takovém případě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zpracování těchto osobních údajů je tedy nutné zejména pro tyto účely:

 • (i) obrana našich právních nároků.

(b) Zpracování předmětných osobních údajů za těmito účely je založeno na našich oprávněných zájmech, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě. V případě jakýchkoliv pochybností ve vztahu k našim oprávněným zájmům máte kdykoliv právo obrátit se na nás s námitkou proti zpracování za podmínek a způsobem uvedeným v těchto Obecných podmínkách.

(c) Předmětné osobní údaje zpracováváme po dobu přiměřenou trvání našeho oprávněného zájmu. Naše společnost se zavazuje, že doba zpracování osobních údajů nikdy v tomto případě nepřekročí dobu 3 let.

6.5 Plnění právních povinností naší společnosti

(a) Naše společnost má povinnost řídit se celým právním řádem ČR zejména pak zákony v oblasti fakturace a vedení účetnictví a daňovými zákony. Zákonným titulem zpracování je v takovém případě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Zpracování osobních údajů je tedy v těchto případech zákonným požadavkem. Neposkytnutí požadovaných osobních údajů z Vaší strany může být příslušnými právními předpisy sankcionováno.

(b) Naše společnost má též povinnost předávat předmětné osobní údaje příslušným orgánům státní správy a dalším orgánům, a to buďto z důvodu plnění právní povinnosti, nebo na vyžádání. Těmito orgány mohou být např. finanční úřad, auditor či soud. Předání osobních údajů v takových případech probíhá pouze v režimu stanoveném příslušným právním předpisem nebo rozhodnutím daného orgánu.

(c) Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. V případě zájmu o detailnější informace nás prosím kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

7 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Zpracování osobních údajů subjektů údajů je prováděno v prostorách naší společnosti jednotlivými pověřenými zaměstnanci naší společnosti, případně je zpracování osobních údajů subjektů údajů prováděno našimi zpracovateli v jejich prostorách jednotlivými pověřenými pracovníky zpracovatele. Ke zpracování dochází jak elektronicky, tj. prostřednictvím výpočetní techniky, tak i v listinné podobě, tj. manuálním způsobem za dodržení všech bezpečnostních zásad. Veškeré osobní údaje, které naší společnosti subjekty údajů poskytují, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi, přičemž však není objektivně možné zaručit 100 % bezpečnost osobních údajů subjektů údajů. V této souvislosti naše společnost pravidelně kontroluje bezpečnostní opatření, která jsou pak dle potřeby pravidelně aktualizována.

8 PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Kromě zaměstnanců a vedoucích pracovníků naší společnosti mohou být příjemci Vašich osobních údajů i třetí osoby. Naše společnost si pečlivě vybírá své obchodní partnery, kterým data subjektů údajů svěřuje a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení osobních údajů subjektů údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům či k jejich jinému zneužití.

8.2 V rámci právních vztahů s našimi obchodními partnery jsou tito mimo jiné vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili, a dále musí zajistit další opatření k zabezpečení osobních údajů subjektů údajů.

8.3 Třetími stranami, které mohou mít přístup k osobním údajům subjektů údajů tak dle povahy služby, kterou subjekty údajů využívají nebo využívaly, jsou:

(a) osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;

(b) osoby, které pro nás zajišťují účetní či jiné ekonomické služby;

(c) osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují;

(d) poskytovatelé poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací;

(e) osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů;

(f) poskytovatelé platebních služeb a zpracovatelé plateb za účelem zabezpečení a realizace platebního styku;

(g) osoby, které pro nás zajišťují vymáhání pohledávek naší společnosti;

(h) provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;

(i) provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah a reklamu;

(j) marketingové a výzkumné agentury za účelem marketingového zpracování či šetření a pro nabídky obchodu, služeb a produktů.

8.4 Za určitých, přesně definovaných podmínek je naše společnost povinna některé osobní údaje subjektů údajů předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, Finančnímu úřadu, Úřadu pro ochranu osobních údajů a dalším orgánům veřejné správy.

9 PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

9.1 Naše společnost nemá v úmyslu předávat osobní údaje subjektů údajů do třetí země. V případě, že bude docházet k předávání osobních údajů subjektů údajů do třetích zemí mimo EU, bude tak docházet v souladu s legislativními požadavky a v každém případě bude zabezpečena ochrana osobních údajů subjektů údajů. Naše společnost se zavazuje Vás neprodleně informovat o jakémkoliv takovém předávání.

10 PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

10.1 V souvislosti se zpracováním osobních údajů mohou subjekty údajů využít následujících práv:

(a) právo na informace ohledně osobních údajů subjektů údajů, které naše společnost zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informací o případných příjemcích osobních údajů;

(b) právo na přístup k údajům, které subjekt údajů naší společnosti poskytl mimo jiné i na našich webových stránkách. V případě uplatnění tohoto práva bude subjekt údajů informován, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou o něm zpracovávány. Veškeré údaje budou zpřístupněny společně s informací o jejich zpracování;

(c) právo na opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může naše společnost efektivně vyřídit reakce subjektů údajů;

(d) právo na vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se subjekt údajů domnívá, že naše společnost zpracovává osobní údaje v rozporu s právními předpisy;

(e) právo na výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již naše společnost nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním subjekt údajů nesouhlasí. Na základě uplatnění tohoto práva naše společnost zjistí, zda existují oprávněné důvody pro další zpracování osobních údajů a případně údaje subjektu údajů zcela nebo zčásti zlikviduje;

(f) právo na přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě souhlasu subjektu údajů k jinému subjektu, kdy naše společnost předá osobní údaje subjektu údajů v běžně používaném formátu subjektu údajů nebo jinému správci podle jeho žádosti;

(g) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů včetně profilování, které provádíme z důvodu oprávněného zájmu. Stejně tak může vznést námitku proti zpracování v situaci, že osobní údaje subjektu údajů zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento účel;

(h) právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů v případě, že nám poskytl subjekt údajů souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné. Na žádosti subjektu údajů, které se týkají uplatnění jeho práv, bude naše společnost reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu je však v případě potřeby možné prodloužit o další 30 dnů. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, budeme subjekt údajů vždy informovat;

(i) právo se v případě podezření na porušení svých práv obrátit na naši společnost či Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se daného jednání naší společností, odstranění vzniklého stavu, či poskytnutí omluvy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, https://www.uoou.cz/.

10.2 Pokud se domníváte, že naše společnost zpracovává osobní údaje v rozporu s Vaším právem na ochranu Vašeho soukromého nebo osobního života, můžete od naší společnosti požadovat vysvětlení a odstranění takového stavu.

10.3 Veškerá práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto Obecných zásadách.

11 POUČENÍ

11.1 Obsah našich webových stránek je chráněn příslušnými ustanoveními právních předpisů, které upravují oblast duševního vlastnictví. V případě užití obsahu našich webových stránek v jakékoli formě je nutné mít náš výslovný písemný souhlas.

12 ZMĚNA OBECNÝCH ZÁSAD

12.1 Vyhrazujeme si právo v případě potřeby na změnu těchto Obecných zásad především s ohledem na vývoj vnitrostátních právních předpisů, rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu osobních údajů a další doporučení a stanoviska dalších orgánů, jejichž výstupy se týkají oblasti ochrany osobních údajů. Doporučujeme tyto Obecné zásady pravidelně procházet, abyste byli aktuálně informováni o tom, jak pomáháme chránit Vaše osobní údaje, které zpracováváme.

13 KONTAKT

13.1 V případě jakéhokoliv dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na kontaktních údajích uvedených výše.

13.2 V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

14 ÚČINNOST

14.1 Tyto Obecné zásady jsou účinné od 25. 5. 2018.

Jsme členem Registru solventních firem, který je znamením bezpečného a korektního obchodního vztahu se stávajícími i potencionálními klienty. Registr zahrnuje společnosti, které prokazují svou finanční stabilitu, dobrou platební morálku, solventnost a spolehlivost.